Slovník pojmov, Strana 2

2 4 A B C Č D E F H I J K L M N O P R S Š T U V W Z Ž

Impedančná slučka

Správne by sme mali hovoriť o impedancii poruchovej slučky. Ide o impedanciu okruhu od ukončenia fázového vodiča (ľavá zdierka 230 V zásuvky, vývod svietidla) cez všetky vodiče a spoje až k sekundárnemu vinutiu transformátora v trafostanici (ktorý je…

Istič

Ide o prístroj, ktorý chráni el. obvod pred nadprúdom (podobne ako poistka). Na rozdiel od poistky je však vratný, tj. po vypnutí a odstránení poruchy môžete istič znova zapnúť a používať. Ističe sú prepracovanejšie ako poistky, väčšina z nich je…

Jednosmerný prúd

Smer jeho prúdenia vo vodiči sa v čase nemení a je stále rovnaký. Jeho zdrojom môže byť napr. batéria, dynamo alebo aj striedavý zdroj po usmernení. Jeho prenos cez rozvodnú sieť je technologicky aj ekonomicky náročný. Elektronické zariadenia, ktoré…

Jednostranné napájanie

Svietidlá a trubice majú jednostranné napájanie vtedy, ak fáza aj nulák sú iba na jednej strany.

Jímacia tyč

Pozri pojem zachytávacia tyč.

Kilowatthodina (kWh)

Jednotka, ktorá sa používa na meranie spotreby el. energie. V podstate udáva, koľko kW energie spotrebuje spotrebič za jednu hodinu. Pri prepočítaní na čas zapnutia spotrebiča počas roka môžete získať jeho ročnú spotrebu. Tento parameter prezentujú…

Kombinovaný vodič

Ide o vodič, ktorý v sebe kombinuje funkciu neutrálneho a ochranného vodiča. Používa sa v sieťach TN-C a sčasti v sieťach TN-C-S, Označuje sa žltozelenou farbou.

Kompaktná žiarivka

Nazýva sa aj úsporná žiarovka a na rozdiel od klasickej žiarovky pracuje na odlišnom princípe, je účinnejšia a má dlhšiu životnosť. Kompaktné žiarivky sú odvodené od žiarivkových trubíc (tzv. neóniek), majú však vstavanú elektroniku, takže…

Krabica

Elektroinštalačné krabice slúžia na rozbočenie jednotlivých elektroinštalačných okruhov na viacero vetiev. Do tých väčších môžete umiestniť aj pomocné prístroje (ističe a pod.).

Krajný vodič

Pozri pojem fázový vodič.

LED

Skratka pre Light Emitting Diode, teda dióda vyžarujúca svetlo. Ide o polovodičový prvok (diódu), ktorý pri prechode prúdu produkuje svetlo. LED sa pôvodne používali ako kontrolky v rôznych zariadeniach (červené, zelené, modré a pod.). Pre svoju…

LED žiarovka

Skladá sa z väčšieho množstva LED, z ktorých každá produkuje slabšie viditeľné svetlo. Pri ich umiestnení vedľa seba však vznikne silný zdroj svetla. LED žiarovky dokážu nahradiť bežné žiarovky a čo sa týka úspornosti a životnosti ich dokonca…

Lumen

Základná jednotka svetelného toku. Udáva sa pri žiarovkách a iných svetelných zdrojoch.

Lustrová svorka

Radová svorkovnica na spájanie vodičov. Označuje sa aj slangovým pojmom „čokoláda“.

Lux

Základná jednotka intenzity osvetlenia.

Malé napätie (MN)

Ide o napätie do 50 V vrátane pri striedavom a do 120 V vrátane pri jednosmernom prúde. Takéto napätie nemôže ohroziť človeka a na manipuláciu s rozvodmi a zariadeniami na malé napätie nemusíte byť kvalifikovaným elektrotechnikom.

Motorový spúšťač

Prístroj určený na zapínanie a vypínanie elektromotora a tiež na jeho ochranu pred skratom a nadprúdom. Motorový spúšťač je v podstate špeciálny istič.

Multimeter

Multifunkčný merací prístroj. Väčšina multimetrov dokáže merať jednosmerný a striedavý prúd, napätie a odpor. Niektoré majú aj doplnkové funkcie ako napr. test vodivosti, meranie teploty či kapacity a pod.

Napätie

Veličina elektrické napätie vyjadruje rozdiel medzi el. potenciálmi dvoch bodov. Má značku U a základnou jednotkou je Volt (V). Napätie spolu s odporom určuje, aký prúdu bude vodičom prechádzať (čím je vyššie a čím je odpor menší, tým je…

Neónka

Pozri pojem žiarivková trubica.

Neutrálny vodič

Hovorí sa mu aj nulák alebo stredný vodič. Ide o „neživý“ vodič, ktorý sám o sebe nemá napätie voči zemi (v sieťach TN). Pri spojení el. obvodu (napr. zapnutí spotrebiča) ním však prechádza el. prúd. Obvykle sa označuje svetlomodrou farbou.

Nízke napätie (NN)

Pri striedavom prúde ide o napätie 50 – 600 V medzi fázovými vodičmi a zemou alebo 50 – 1 000 V medzi jednotlivými fázovými vodičmi. V prípade jednosmerného prúdu ide o napätie 120 – 900 V. Na zariadeniach, ktoré používajú nízke napätie, môže…

Nočný prúd

Ide o slangový výraz pre lacnejšiu tarifu el. energie (napr. v noci alebo cez víkendy).

Normy

Pozri skratku STN.

Nulák

Slangové označenie pre neutrálny vodič.

Hore