Impedančná slučka

Správne by sme mali hovoriť o impedancii poruchovej slučky. Ide o impedanciu okruhu od ukončenia fázového vodiča (ľavá zdierka 230 V zásuvky, vývod svietidla) cez všetky vodiče a spoje až k sekundárnemu vinutiu transformátora v trafostanici (ktorý je zdrojom napätia) a späť k neutrálnemu vodiču (pravej zdierke zásuvky či vývodu svietidla). Toto meranie je nevyhnutné pre určenie správnosti zvoleného istiaceho prvku (istič, poistka) – jeho menovitého vypínacieho prúdu a tiež rýchlosti reakcie. Meranie je povinné pri revíziách elektroinštalácie a používajú sa naň špecializované meracie prístroje.