5 dôležitých typov dokladov, ktoré by ste mali požadovať od elektroinštalačnej firmy

Najlepším spôsobom, ako si preveriť skúsenosti a spoľahlivosť elektroinštalačnej firmy sú referencie od vašich známych, prípadne z recenzií na internete. Elektrické inštalácie sa však v prípade, ak ich niekto „odflákne“, môžu stať zdrojom mnohých problémov – od úrazov cez poškodenie pripojených spotrebičov až po požiare. Je preto namieste, aby ste si vopred preverili aj kvalifikáciu firmy a jej oprávnenia na jednotlivé činnosti.  

1. Oprávnenie na podnikanie

Pri realizácii stavby sa môžete stretnúť s rôznymi stavebnými „partiami“, zloženými z viac či menej kvalifikovaných, resp. skúsených robotníkov. Často sa stáva, že jedna partia ponúka realizáciu celej stavby, od murárskych, cez pokrývačské až po vodoinštalatérske a elektroinštalatérske práce. 

Elektrina však dokáže vážne zraniť, spôsobiť požiar, zničiť vaše spotrebiče a dokonca aj spôsobiť smrť osôb, žijúcich v domácnosti (za čo určite nechcete niesť zodpovednosť). Každý remeselník by teda mal mať na svoje remeslo potrebnú kvalifikáciu. Murár by teda nemal zapájať zásuvky a vypínače, elektrikár by nemal murovať.

Elektroinštalácie nepatria medzi voľné živnosti, tj. na získanie živnostenského oprávnenia potrebuje osoba alebo firma preukázať potrebné vzdelanie a prax.

Živnostenské oprávnenia živnostníkov aj firiem si môžete preveriť na webstránkach živnostenského registra. Právnické osoby, tj. firmy (s.r.o., a.s. atď.), potom môžete preveriť na webstránkach obchodného registra

 

zivnostensky1

Obr. 1 – Oprávnenie na podnikanie firmy si môžete preveriť na zrsr.sk

 

Ak si chcete preveriť finančnú kondíciu firiem, či získať podrobnejšie informácie o nich, môžete využiť službu Finstat. Tá aj v bezplatnom režime poskytuje zaujímavé údaje.  

2. Zmluva o dielo

Väčšina ľudí sa nechá zlákať na 20 % zľavu a dodanie materiálu alebo služieb „bez papiera“. Spočiatku lákavá ponuka sa vám však môže vypomstiť, keď budete chcieť dodaný tovar alebo služby reklamovať. Aj na dodané služby a práce sa totiž vzťahuje záruka

S elektroinštalačnou firmou teda vždy spíšte zmluvu o dielo, v ktorej bude jasne a presne vymedzené, aké práce firma dodáva. Všímajte si aj ďalšie podmienky ako napr. záručnú dobu – celá zmluva by mala byť v súlade s občiansky zákonníkom, ak služby objednávate ako fyzická osoba – nepodnikateľ.

V prípade, ak objednávate produkty alebo služby ako firma (uvediete IČO), nemusia platiť štandardné záručné doby ani podmienky. Zmluva sa totiž neuzatvrára podľa Občianskeho, ale podľa Obchodného zákonníka, ktorý firmám ako objednávateľom služieb nepriznáva ani zďaleka také práva, aké priznáva Občiansky zákonník súkromným osobám, tj. spotrebiteľom.  Konkrétne podmienky si teda musíte dohodnúť v zmluve o dielo individuálne.

3. Osvedčenie a oprávnenie na elektroinštalačné práce

Silnoprúdová elektroinštalácia s väčším ako malým napätím je považovaná za tzv. vyhradené technické zariadenie. Do tejto kategórie nepatria napr. počítačové siete, dátové siete, alarmy, kamery, rozvody audio či video signálu a podobné rozvody, ktoré pracujú s napätím do 50 V.

Inštaláciu, opravu, údržbu či rekonštrukciu vyhradených elektrických zariadení môže vykonávať iba  osoba, ktoré je elektrotechnikom. Musí mať teda osvedčenie podľa § 21, 22, 23 alebo 24 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. (hovorovo známe aj ako „dvadsaťjednotka“, „dvadsaťdvojka“ atď.).

 

sposobilost

Obr. 2 – Osvedčenie podľa §508/2009 Z.z. Tlačivo nemá predpísaný vzor, takže každá oprávnená osoba vydáva osvedčenie v inej podobe.

 

Takéto osvedčenie môže získať iba osoba, ktorá má elektrotechnické vzdelanie a potrebné roky praxe. Osvedčenia vydávajú organizácie tzv. oprávnené na výchovu a vzdelávanie, najčastejšie elektrotechnici či firmy s takýmto oprávnením.

V prípade, že elektroinštalačná firma zamestnáva ľudí, musí mať aj oprávnenie podľa Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vydávajú ho tzv. oprávnené právnické osoby, najčastejšie je to Technická inšpekcia.

 

opravnenie-TI-1

Obr. 3 – Ak firma zamestnáva zamestnancov, musí mať aj oprávnenie podľa zákona 124/2006. To väčšinou vydáva Technická inšpekcia, a.s.

 

Vedeli ste, že?

Medzi vyhradené technické zariadenia elektrické patria aj bleskozvody. Oprávnenie na ich inštaláciu, údržbu, opravy a rekonštrukciu býva súčasťou vyššie spomenutých osvedčení, no bleskozvody v nich  musia byť výslovne spomenuté.

 

4. Licencia na prevádzkovanie technickej služby

Možno vás to prekvapí, ale hoci inštaláciu zabezpečovacích zariadení (alarmov) a kamier nemusí vykonávať kvalifikovaný elektrotechnik, firma či osoba na ňu musí mať licenciu. Ide o tzv. Licenciu na prevádzkovanie technickej služby. Tú vydáva miestne príslušné Krajské riaditeľstvo policajného zboru.

Ide najmä o bezpečnostné dôvody, keďže firma bude po inštalácii poznať kompletné zabezpečenie vášho domu, resp. objektu. Polícia preto pri žiadosti o jej vydanie preveruje nielen kvalifikáciu žiadateľa, ale aj jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť.

Firma je s vami povinná pri inštalácii bezpečnostných alebo kamerových systémov spísať zmluvu o poskytovaní technickej služby. O zmluvách musí viesť evidenciu, ktorú môže polícia kedykoľvek skontrolovať. 

To, či má firma licenciu, si môžete overiť na webových stránkach Ministerstva vnútra SR

 

licencia-vzor

Obr. 4 – Vzor licencie na prevádzkovanie technickej služby, ktorá je nevyhnutná na montáž kamier a zabezpečovacích systémov. Zdroj: Min. vnútra SR.

 

5. Certifikáty z kurzov a školení

Niektoré firmy, ktoré sa zaoberajú vývojom a predajom zabezpečovacích zariadení, kamerových systémov, systémov inteligentnej elektroinštalácie či špeciálnych elektrických zariadení organizujú pre elektroinštalačné firmy pravidelné školenia.

Na základe ich absolvovania potom môže firma, resp. konkrétny elektrotechnik získať certifikát o absolvovaní kurzu. Takýto certifikát potom pre vás môže byť zárukou, že daná firma či osoba týmto produktom rozumie a pri ich inštalácii u vás bude vedieť, čo robí

Niektoré firmy poskytujú na zariadenia inštalované odborníkmi aj rozšírenú záruku či lepšiu servisnú podporu.

Nespoliehajte sa iba na papiere

Pri výbere elektroinštalačnej firmy nezabúdajte, že akýkoľvek papier ešte automaticky znamenať stopercentne spoľahlivý prístup z jej strany. Platí tu teda staré známe „dôveruj, ale preveruj“ – nebojte sa teda zapátrať po referenciách firmy u vašich známych, na okolitých stavbách či na internete. Veľa vám napovie aj prvotná komunikácia s pracovníkmi firmy, pri ktorej si môžete urobiť obraz o ich odbornosti.

Stále si neviete rady?

Neviete si vybrať elektroinštalačnú firmu? Kontaktujte nás a poradíme vám.

Pozrieť stránku s kontaktmi »