Ochrana pred el. prúdom, časť 1: úrazy. Kedy vznikajú a ako sa im brániť?

Elektrický prúd je omnoho nebezpečnejší, než si väčšina z nás myslí. Aj napätie 230 V v zásuvke u vás doma vám môže pri neodbornom zásahu do elektroinštalácie alebo elektrospotrebičov vážne zraniť, či dokonca usmrtiť. V článku vám povieme, v čom spočíva nebezpečenstvo el. prúdu pre človeka a ako mu predchádzať.

Upozornenie: Zasahovať do elektroinštalácie alebo elektrospotrebičov môže iba kvalifikovaný elektrotechnik. V opačnom prípade sa vystavujete ekonomickým i trestnoprávnym následkom (ak v dôsledku zásahu vznikne úraz alebo požiar). 

Účinky el. prúdu na ľudský organizmus

Pri prechode ľudským telom môže nastať v závislosti od vlastností el. prúdu (jednosmerný, striedavý, frekvencia) niekoľko nepriaznivých účinkov na organizmus. Tieto účinky sú tým nebezpečnejšie, čím je prúd prechádzajúci telom vyšší a čím je dlhší čas jeho pôsobenia

El. prúd môže v ľudskom tele spôsobiť:

Svalové kontrakcie a kŕče – Sú výrazné najmä pri striedavom prúde (typické „trasenie“), aký sa nachádza napr. u vás doma či v rozvodnej sieti. Ako také nemusia ohroziť váš život, môžu však spôsobiť, že nebudete vedieť uvoľniť zovretie ruky a pustiť sa vodiča, ktorým prúd do vášho tela vstupuje. 

Fibriláciu srdca Striedavý prúd spôsobí poruchu srdcového rytmu a srdcový sval sa začne namiesto pravidelného rytmu nekontrolovateľne rýchlo sťahovať a uvoľňovať. Srdce v tomto stave nie je schopné prečerpávať krv a preto ide o život ohrozujúci stav. Striedavý prúd je preto už pri nízkych hodnotách omnoho nebezpečnejší ako jednosmerný.

Vedeli ste, že?

Striedavý elektrický prúd môže spôsobiť aj nenápadnú arytmiu srdca, ktorá sa prejaví neskôr. Po zásahu prúdom buďte obozretní a ak sa u vás prejavia príznaky (búšenie srdca, bolesť na hrudi, ťažoba, závraty, odpadávanie, slabosť, potenie či ťažkosti s dýchaním), vyhľadajte lekársku pomoc. Ak máte problémy so srdcom, vyšetrenie by ste mali absolvovať po každom zásahu el. prúdom

Depolarizáciu mozgových neurónov – Jej následkom môžete upadnúť do bezvedomia.

Popáleniny – Elektrický oblúk môže spôsobiť silné popáleniny, v niektorých prípadoch až 3. stupňa

Rozklad tkanív a krvi – Jednosmerný prúd rozkladá tzv. elektrolýzou krv na jednotlivé látky v nej obsiahnuté.

 

industry-3065443_640

Obr. 1 – Mimo domácnosti sú el. zariadenia chránené napríklad zábranami v podobe oplotenia. Úrazy el. prúdom sú však časté aj v domácnostiach.

 

Prúd, prechádzajúci ľudským telom závisí od veľkosti jeho odporu, napätia medzi bodmi, kde do tela vstupuje a vystupuje z neho (prúd = napätie/odpor, Ohmov zákon) a tiež veľkosti dotykovej plochy s vodičom (čím väčšia plocha, tým menší odpor v mieste dotyku). 

Odpor tela je daný fyziologickými parametrami a vlhkosťou pokožky a je rôzny aj v závislosti od častí tela. Napr. priemerný odpor suchej pokožky je 100 – 600 kΩ (pri 230 V potečie 0,38 – 2,3 mA), pri mokrej pokožke je to už iba 1 000 Ω (pri 230 V potečie 230 mA). Od dlaní ku chodidlu je to iba 500 Ω (pri 230 V potečie 460 mA) a od ucha k uchu dokonca iba 100 Ω (pri 230 V potečie až 2,3 A).

Za prúd, ktorý môže ohroziť váš život je považovaných už 50 mA striedavých. Ako teda vidíte z hodnôt v predchádzajúcom odstavci, v niektorých situáciách vás môže elektrina iba nepríjemne „kopnúť“, no pri mokrej pokožke, prúde prechádzajúcom od dlaní ku chodidlu či cez hlavu vám hrozí smrť. Samozrejme, najnebezpečnejšie situácie sú, keď el. prúd zasiahne životne dôležité orgány – napr. hlavu alebo srdce.

Aby mohli príslušné normy stanoviť veľkosť napätia, ktoré je pre človeka nebezpečné, použili priemerný odpor tela 1 000 Ω. Pri hranici nebezpečného prúdu 50 mA striedavých (0,05 A) je teda nebezpečné napätie 1 000 × 0,05 = 50 V. Pri jednosmernom prúde je za nebezpečné považované až napätie 120 V. Ide však o hodnoty pre suché prostredie, vo vlhkom prostredí sú ešte nižšie. Pre zvieratá potom platia polovičné hodnoty (25 V striedavých alebo 60 V jednosmerných).

Typy úrazov el. prúdom

Priamy dotyk jednopólový – Hovoríme o ňom v prípade, ak sa dotknete tzv. živej časti el. zariadenia, teda tej, ktorá je pod napätím a stojíte na zemi. Živá časť má zároveň napätie oproti zemi (to sa týka aj elektroinštalácie u vás doma alebo v rozvodnej sieti). Aj keď odpor medzi dlaňou a chodidlom nie je veľký, na zemi zväčša nestojíte bosí a čiastočne vás izoluje obuv. Cez ňu však vďaka kapacite vášho tela oproti zemi prejde malý striedavý prúd, ktorý pravdepodobne neohrozí váš život. K jednopólovému priamemu dotyku môže prísť napr. vplyvom poškodenia izolácie spotrebiča alebo jeho napájacieho kábla, poškodenia izolácie elektroinštalácie a pod. 

 

electric-fuse-155785_640

Obr. 2 – Priamy jednopólový dotyk patrí medzi najčastejšie úrazy elektrickým prúdom.

 

Priamy dotyk dvojpólový – Nastane, ak sa dotknete jednou časťou tela živého vodiča a druhou časťou tela ďalšieho živého vodiča alebo kostry s odlišným potenciálom (tj. medzi prvou a druhou časťou tela je napätie). Táto situácia je teda omnoho nebezpečnejšia než jednopólový dotyk, keďže v miestach dotyku vášho tela s vodičmi je minimálny odpor. Priamy dvojpólový dotyk môže takisto nastať napr. pri poškodení izolácie spotrebiča.

Nepriamy dotyk – Nastáva v prípade, ak sa dotknete neživej časti (napr. plechového krytu) zariadenia, ktorá je vplyvom poruchy pod napätím. To sa môže stať napr. ak sa uvoľnený vodič dotýka krytu zariadenia a ten nie je uzemnený a pod.

Elektrický oblúk – Môže vzniknúť, ak sa dotknete vodiča s vysokým napätím (1 000 V a viac), alebo sa k nemu priblížite. Vzduch v okolí vodiča je totiž ionizovaný a vytvára vodivú cestu, hoci ju nevidíte.  Bezpečnú vzdialenosť od vodiča musíte zachovať tým väčšiu, čím je vyššie napätie a čím je vyššia vlhkosť vzduchu. Elektrický oblúk spôsobuje vplyvom tepelného pôsobenia (v oblúku vzniká plazma s teplotou tisícok °C) ťažké popáleniny, často trvalé následky a niekedy aj smrť. 

Zásah bleskom – Bleskový výboj trvá síce iba niekoľko milisekúnd, vďaka napätiu v miliónoch Voltov však počas nich dokáže uvoľniť obrovské množstvo energie. Blesk, rovnako ako oblúk, spôsobuje popáleniny, okrem nich často aj bezvedomie. Pri zásahu bleskom sú časté aj úrazy vplyvom krokového napätia.

Krokové napätie – Pri prechode prúdu zemou vzniká vplyvom jej odporu medzi jej rôznymi časťami rozdiel potenciálov, tj. napätie (podľa Ohmovho zákona napätie = prúd × odpor). Ak prechádza zemou veľký el. prúd, môže vyvolať medzi vašimi nohami napätie niekoľko tisícok voltov, ktoré vás môže zraniť aj v prípade, ak máte na sebe odolnú obuv. Napätie je tým vyššie, čím vyšší je prúd prechádzajúci zemou a čím vyšší je odpor. Odpor je zase tým vyšším, čím väčšia je vzdialenosť medzi dvoma časťami zeme, takže čím širšie máte nohy od seba. Krokové napätie môže vznikať pri údere blesku do zeme, ale napr. aj pri páde živých vodičov vysokonapäťového vedenia na zem. V takom prípade by ste mali pri chôdzi robiť čo najmenšie kroky. Zákernosť krokového napätia spočíva v tom, že nie je vidieť a prichádza nečakane. Je preto príčinou mnohých úrazov el. prúdom, preto by ste ho nemali podceňovať. Krokové napätie je nebezpečné aj pre dobytok, keďže má nohy ďaleko od seba. Aj na Slovensku sa každoročne počas búrkovej sezóny vyskytujú prípady úhynu dobytka v dôsledku krokového napätia

Vedeli ste, že? 

Okrem zásahov el. prúdom vznikajú úrazy často aj vplyvom následkov zásahu elektrinou. Ide napr. o šok a následný pád z rebríka alebo z lešenia, úder hlavy o tvrdý predmet a pod.

Ako predchádzať úrazom el. prúdom

V domácom prostredí sa môžete stretnúť so striedavým napätím 230 V, prípadne 400 V medzi fázami v prípade trojfázovej sústavy. S jednosmerným napätím vo veľkosti niekoľkých stoviek V pracujú napr. domáce fotovoltické systémy (solárne panely na výrobu elektriny). Jednosmerné napätie sa nachádza na ceste od panela do meniča, ktorý z neho vyrobí bežné striedavé napätie 230 V, resp. 400 V.

Aby ste predišli úrazom el. prúdom v domácnosti, nikdy nerozoberajte elektrospotrebiče ani nezasahujte do elektroinštalácie v prípade, ak nie ste kvalifikovaný elektrikár. Ak by sa v dôsledku toho stal úraz vám alebo niekomu inému, hrozí vám trestné stíhanie, vymáhanie škody poškodeným alebo poisťovňou a podobné nepríjemnosti.

Nikdy nepracujte na el. zariadeniach pod napätím. To môže robiť iba kvalifikovaný elektrikár s praxou, ktorý má osvedčenie min. podľa § 22 vyhl. 508/2009 Z.z. Ak ste elektrikár a budete vykonávať nejaké opravy, presvedčte sa, že dané zariadenie nie je pod napätím a to nielen vypnutím vypínača a ističa, ale tiež pomocou skúšačky. Používajte izolované elektrikárske skrutkovače a ochranné rukavice

 

danger-628471_640

Obr. 3 – Zabiť vás môže aj nízke napätie 230 V. Nikdy preto nepracujte na zariadeniach pod napätím.

 

Bezpečnosť el. zariadení a elektroinštalácie v domácnosti môžete tiež zvýšiť udržiavaním elektroinštalácie v bezchybnom stave. Zaistite pravidelné revízie elektroinštalácie, prípadne aj elektrospotrebičov. Nechajte nainštalovať vhodné ističe aj ďalšie prvky ako napr. prúdové chrániče.

Čo sa týka vysokonapäťových rozvodov, k nim sa nedostanete, keďže sú chránené napr. polohou (železnica, vysokonapäťové vedenie rozvodnej siete) alebo zábranami (rozvodne, trafostanice). Napriek tomu sa k vysokonapäťovým zariadeniam nepribližujte, výboj môže preskočiť aj na vzdialenosť niekoľko desiatok cm

Nepribližujte sa ani k drôtom spadnutým na zem. Ak je to nevyhnutné pre záchranu postihnutého, neprepadajte panike a neponáhľajte sa, v blízkosti spadnutých vodičov sa pohybujte po čo najmenších krokoch, na zemi stojte, nekľačte a nelíhajte si. To isté robte v prípade, ak potrebujete miesto opustiť. Pri búrke sa snažte nájsť úkryt, pozor však na blízkosť stožiarov či stromov. Tie môžu zviesť bleskový výboj do zeme a takisto vyvolať krokové napätie.

lightning-5244613_640

Obr. 4 – Stáť pri búrke na voľnom priestranstve nie je bezpečné. Blesk vás môže zraniť či usmrtiť aj v prípade, že neudrie priamo do vás.

Predchádzajte úrazom el. prúdom pomocou ochranných prostriedkov

Najdôležitejšia pri predchádzaní úrazom elektrickým prúdom je, samozrejme, prevencia. V našej ponuke náradia preto nájdete skúšačky, multimetre i ochranné prostriedky tak, aby ste sa pri práci cítili čo najbezpečnejšie.

Pozrieť ponuku elektrikárskeho náradia a ochranných prostriedkov »