STN

Skratka pre Slovenské technické normy. Ide o súbor dokumentov, ktoré špecifikujú odporúčané vlastnosti najrôznejších predmetov, výrobkov, materiálov, stavieb a pod. Normy sa zaoberajú aj elektroinštaláciami, elektrickými zariadeniami, spotrebičmi, bleskozvodmi atď. Ich použitie má odporúčací charakter, riadia sa nimi však všetky oblasti techniky od výrobcov cez projektantov až po revíznych technikov. Slovenské technické normy sú často odvodené od českých či európskych noriem (preto sa pri niektorých používa aj skratka STN EN).