Bleskozvod

Ide o sústavu zariadení, ktorá tvorí tzv. vonkajšiu ochranu objektu pred bleskom. Úlohou bleskozvodu je zachytiť bleskový výboj a bezpečne ho zviesť do zeme tak, aby pritom neprišlo k poškodeniu stavby alebo elektroinštalácie.

×