Prúd

Pod pojmom elektrický prúd rozumieme množstvo el. náboja, ktorý prejde vodičom za určitý čas. Značkou el. prúdu je I a základnou jednotkou je ampér (A). Prúd prechádzajúci vodičom môžeme vypočítať, keď napätie vydelíme odporom (I = U/R).

×